Leievilkår

Leievilkår for MYTier

 • 1 Formål

(1) TIER Mobility Norway AS (i det følgende omtalt som «TIER») inngår avtaler om langtidsutleie av elektriske sparkesykler under merket «MyTIER» (i det følgene omtalt som «Leieavtale»), på de vilkår som finnes i disse generelle MyTIER- leievilkårene. MyTier sparkesyklene kan bare brukes sammen med en mobilapp med aktiv internettforbindelse (i det følgende omtalt som «TIER-app»). Den elektriske sparkesykkelen er sammen med alt tilbehør som medfølger kjøretøyet, f.eks. nøkler, passord som låser opp den elektroniske sparkesykkelen, batterier eller ladeapparater, i det følgende omtalt, som «MyTIER Kjøretøy». Sparkesyklene som leies ut kan være både nye eller brukte. Kunden har ikke krav på å få leie en ny sparkesykkel. Med langtidsutleie menes leie på minst 1 måned.

Bruk av MyTIER Kjøretøy skjer gjennom TIER-Appen. Kunden er ansvarlig for å ha en aktiv internettforbindelse, og at vedkommende er korrekt registrert i Tier-App. Bruken av MyTIER Kjøretøy er kun tillatt på et definert område (i det følgende omtalt som «Leieområde»), og i Norge. Om ikke annet er fastsatt ved avtaleinngåelse, kan et MyTIER Kjøretøy benyttes i hele Norge. 

(2) Disse generelle MyTIER-Leievilkårene (i det følgende omtalt som «Leievilkår») er del av Leieavtalen og gjelder for kundens bruk av leide MyTIER Kjøretøyer og TIER-appen. Kundens egne standardvilkår eller andre vilkår kunden måtte ha, gjelder ikke med mindre TIER har gitt uttrykkelige skriftlige samtykke til dette. 

(3) Kundens avtalepart er:

TIER Mobility Norway AS

Gladengveien 3b, 0661Oslo 

Postadresse: Postboks 354 Sentrum, 0101 Oslo 

Representert ved daglig leder: Morten Askeland

Organisasjonsnummer: 926 839 020

 

(4) For henvendelser vedrørende leieforholdet, vennligst kontakt MyTier kundeservice:

 

E-post: mytier-support@tier.app

Telefon: + 47 23506613

Nettsted: https://www.mytier.no

(5) TIER kan endre eller utfylle disse Leievilkår for å tilpasse dem til endringer i rettslige eller tekniske vilkår, krav og/eller forutsetninger. TIER vil informere kunden om endringer via e-post minst fire uker før ikrafttredelse. TIER vil benytte den e-postadressen kunden anga ved inngåelse av avtalen eller som kunden senere har oppgitt til TIER. Endringer anses som godkjent av Kunden dersom Kunden ikke skriftlig protesterer mot endringene innen fire uker etter at varsel om endring ble mottatt. Dersom Kunden har innsigelser mot endring eller utfylling av Leievilkårene er TIER berettiget til, å si opp avtalen med kunden med en frist på to uker. TIER skal gi Kunden melding om rett til å protestere mot endringene, og konsekvensene av passivitet, sammen med varselet om endring. 

(6) Kontraktspråket er Norsk.

 

 • 2 Inngåelse av leieavtaler

(1) Kunden kan sende forespørsel (tilbud) om å inngå leieavtaler for MyTIER Kjøretøy gjennom MyTIER-nettbutkken.

(2) Før kunden sender sitt tilbud (forespørsel om leie), vises en oversikt over all informasjon kunden har oppgitt samt annen relevant informasjon, slik at kunden kan kontrollere dette. 

(3) Ved å klikke på «Bekreft bestilling» i MyTIER-nettbutikken sender kunden et forpliktende tilbud om å inngå den aktuelle leieavtalen. Når TIER aksepterer dette tilbudet, inngås en leieavtale. TIER informerer kunden om sin aksept gjennom å sende en bekreftelse av leieavtalen til den e-postadressen kunden har oppgitt. TIER er ikke forpliktet til å akseptere kundens tilbud.

(4) Kunden må laste opp egnet dokumentasjon i MyTIER-nettbutikken eller TIER-appen for å bekrefte sin identitet og bostedsadresse, og/eller fremvise originaldokumenter for kontroll av dette. Kun personer som er fylt 18 år er berettiget til å inngå en leieavtale og bruke MyTIER Kjøretøy.

(5) TIER tilbyr bare levering og henting av MyTIER Kjøretøy innenfor «MyTIER forretningsområde» (for tiden deler av Oslo og utvalgte tilstøtende områder). TIER har rett til å avvise/avslutte leieforhold dersom kunden forsøker å få MyTIER Kjøretøyet levert eller hentet av TIER, utenfor MyTIER forretningsområde. Informasjon om hvorvidt en adresse er innenfor MyTIER forretningsområde er tilgjengelig på https://www.mytier.no. 

 • 3 EIENDOM, bruk av MyTIER-kjøretøy

(1) MyTIER Kjøretøyet forblir TIERs eiendom.

(2) Kun kunder som har inngått en leieavtale med TIER er berettiget til bruk av MyTIER Kjøretøy.

(3) Kunden må være i stand til å føre et MyTIER Kjøretøy trygt i trafikken og i samsvar med gjeldende trafikk- og ordensbestemmelser. Kunden må ha erfaring med eller grunnleggende ferdigheter for å kjøre elektrisk sparkesykkel, og kunne bruke elektrisk sparkesykkle på en trygg måte.

(4) Alle kostnader som påløper ved bruken av MyTIER Kjøretøyet skal dekkes av kunden, herunder kostnader til den mobile enheten TIER-appen brukes med (eks. kundens mobiltelefon), nødvendig internettforbindelse samt den elektrisitet som er nødvendig for å lade opp batteriene til MyTIER Kjøretøyet.

 • 4 Generelle forpliktelser for kunden, forbud som gjelder for MyTIER-kjøretøy

(1) Kunden er forpliktet til å utvise forsiktighet og å ta hensyn ved bruk av TIER Kjøretøy, samt til å holde seg til gjeldende trafikkregler. Videre er kunden forpliktet til å bruke og parkere MyTIER Kjøretøyet på en trygg og trafikksikker måte som ikke sette andre personer eller deres eiendom i fare. 

(2) I tillegg til kundens generelle forpliktelser, er kunden spesielt forpliktet til følgende:

 1. a) å sjekke MyTIER Kjøretøyet nøye før bruk for å sikre at det ikke har mangler og skader som kan påvirke trafikksikkerheten og Kjøretøyets funksjoner. Dersom det oppdages tydelige mangler eller skader, må kunden omgående, og senest innen 2 dager, melde fra om disse til MyTIER kundeservice.
 2. b) å ikke bruke Kjøretøyet dersom det oppdages mangler og skader som medfører at det er grunn til å stilles spørsmål ved funksjonaliteten eller trafikksikkerheten til MyTIER Kjøretøyet,
 3. c) å melde fra om mangler og skader på MyTIER Kjøretøyet til TIER, spesielt volds- eller ulykkeskader, så snart de oppdages/oppstår,
 4. d) å påse at MyTIER Kjøretøyet kun brukes i trafikk- og driftssikker tilstand, i den grad dette er mulig for og er rimelig å forvente av kunden,
 5. e) å overholde bestemmelsene i Veitrafikkloven og Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler).
 6. f) å kun bruke MyTIER Kjøretøyet innenfor Norges grenser,
 7. g) å umiddelbart stoppe bruken og kontakte MyTIER Kundeservice for å forhøre seg om turen kan fortsette, dersom det lyser et varsellys eller kommer en feilmelding på displayet i styreområdet til MyTIER Kjøretøyet,
 8. h) å parkere MyTIER Kjøretøyet på korrekt måte og alltid låse det via TIER-appen for å sikre at det ikke kan fjernes, 
 9. i) å sørge for at MyTIER Kjøretøy som oppbevares uten tilsyn mellom klokken 22.00 og 06.00 står i et låst rom,
 10. j) å kun bruke MyTIER Kjøretøyet i samsvar med følgende dokumenter:
 1. k) å være oppmerksom på at MyTIER Kjøretøy kan være vanskelig å oppdage for fotgjengere og syklister da Kjøretøyet har en elektrisk motor som ikke gir fra seg motorlyder, noe som krever økt oppmerksomhet av føreren, og
 2. l) å ikke overskride grensen for maksimal belastningen på 100 kg.

 (3) Det er uttrykkelig forbudt for kunden:

 1. a) å bruke MyTIER Kjøretøyet under påvirkning av alkohol, narkotiske stoffer eller legemidler som kan påvirke kjøreevnen. Det gjelder en streng promillegrense på 0,0 ‰
 2. b) å parkere MyTIER Kjøretøyet på et sted der parkering ifølge lokale forskrifter er forbudt.
 3. c) å bruke MyTIER Kjøretøyet off-road, til motorsportarrangementer eller andre typer løp,
 4. d) å bruke MyTIER Kjøretøyet til kjøretøytester, kjøreopplæring, kommersiell transport (f.eks. kurertjenester/budtjenester) eller andre ikke-private formål,
 5. e) å bruke MyTIER Kjøretøyet i værforhold som MyTIER Kjøretøyet ikke er egnet for på grunn av dets egenskaper (f.eks. snø og is),
 6. f) å bruke MyTIER Kjøretøyet til transport av lett antennelige, giftige eller andre farlige stoffer i større mengder enn det som brukes i en vanlig husholdning,
 7. g) å transportere gjenstander eller stoffer med MyTIER Kjøretøyet som på grunn av sin art, størrelse, form eller vekt kan påvirke trafikksikkerheten på en negativ måte eller skade MyTIER Kjøretøyet, andre ting, føreren eller andre personer,
 8. h) å bruke MyTIER Kjøretøyet med mer enn én person, 
 9. i) å overlate MyTIER Kjøretøyet til en annen person,
 10. j) å selge, låne bort, fremleie, pantsette eller på annen måte stille MyTIER Kjøretøyet som sikkerhet, eller gjøre noe som gir en annen person rettigheter i Kjøretøyet,
 11. k) å bruke MyTIER Kjøretøyet til å begå kriminelle handlinger,
 12. l) å selv foreta noen form for reparasjon eller ombygging på MyTIER Kjøretøyet eller å la dette utføres av andre personer, eller
 13. m) å ikke grovt skitne til, male, feste eller fjerne klistremerker, dekke til påførte logoer, eiendomsmerker eller advarsler, eller på annen måte endre utseendet til MyTIER Kjøretøyet. 

(4) Kunden er forpliktet til å informere om hvor MyTIER Kjøretøyet befinner seg dersom TIER gir kunden en begrunnet forespørsel om dette.

 • 5 Vedlikehold og reparasjoner

(1) Kunden er forpliktet til å overlate MyTIER Kjøretøyet til TIER for inspeksjon og vedlikehold hvis kunden får beskjed om dette minst 14 dager i forveien. 

(2) TIER er berettiget til å skifte ut MyTIER Kjøretøyet ved å bytte ut kundens MyTIER Kjøretøy med et tilsvarende MyTIER Kjøretøy. 

(3) Dersom MyTIER Kjøretøyet ikke fungerer, skal kunden kontakte MyTIERs kundeservice. Kunden plikter å bistå TIER med å undersøke feilen ved å følge TIERs instruksjoner. Slik «reparasjon» anses ikke som et brudd på Leievilkårene § 4 (3) bokstav l. Dersom MyTIER Kjøretøyet fortsatt ikke kan brukes i henhold til avtalen, vil TIER tilby reparasjon eller bytting av MyTIER Kjøretøyet så fort som mulig etter avtale med TIER kundeservice. TIER er ansvarlig for henting av MyTIER Kjøretøyet innenfor MyTIER forretningsområde. Kunden er ansvarlig for at MyTIER Kjøretøyet kan hentes på samme sted som kunden fikk det utlevert til, eller til et annet sted hvor TIER tilbyr henting (innenfor MyTIER forretningsområde). Kunden plikter å medvirke til at reparasjon eller bytte av MyTIER Kjøretøyet kan gjennomføres. 

(4) Hvis det er gjenstår 5 eller færre dager av leieperioden, vil kunden ikke ha rett å få levert et tilsvarende MyTIER Kjøretøy for den gjenværende perioden. Kunden vil i stedet få en refusjon tilsvarende (månedspris / 30) x (gjenstående dager).

 • 6 Betaling av leie

(1) Kunden forplikter seg til å betale den gjeldende leien i henhold til leieavtalen. Før leieavtalen inngås blir kunden informert om månedsleien (totalpris inkludert merverdiavgift) for MyTIER Kjøretøyet. Leien skal betales månedlig.  

(2) Dersom MyTIER Kjøretøyet ikke kan brukes i henhold til avtalen, til tross for at kunden har oppfylt sine plikter og alltid har behandlet MyTIER Kjøretøyet i samsvar med disse Leievilkår, vil TIER tilby kunden reparasjon eller bytting av MyTIER Kjøretøyet så fort som mulig etter at kunden tar kontakt. Dersom TIER tilbyr slik reparasjon eller bytting har ikke kunden krav på prisavslag eller kompensasjon for det tidsrommet bruken ikke var mulig. Kunden har heller ikke krav på prisavslag eller annen kompensasjon dersom det er kunden som har forårsaket feilen ved MyTIER Kjøretøyet. 

(3) TIER samarbeider med ulike leverandører av betalingstjenester. Betaling skal skje i samsvar med den betalingsmetoden som kunden har valgt, ved inngåelse av leieavtalen eller senere endring. Ved å inngå en leieavtale og oppgi betalingsinformasjon/andre opplysninger, bekrefter kunden at han/hun er berettiget til å bruke den angitte betalingsmetoden. Kunden må sørge for å ha tilstrekkelig dekning til at betalingen kan gjennomføres. Dersom en betaling ikke kan gjennomføres på grunn av manglende dekning eller andre årsaker fra kundens side, kan TIER kreve at kunden betaler kostnader som har påløpt i forbindelse med dette eller et fast beløp i henhold til gebyrlisten på internettsiden til TIER i tillegg til de påløpte leiegebyrene. TIER står fritt til å kreve erstattet sitt fulle økonomiske tap, dersom dette overstiger fastsatte gebyr. 

 • 7 Leievarighet, oppsigelse av leieforholdet

(1) Ved inngåelse av leieforholdet velger kunden mellom ulike leieperioder (for eksempel 1 måned, 6 måneder eller 12 måneder). En lengre leietid, vil gi en lavere pris per måned. Den leieperioden kunden velger, bli kundens «Bindingstid». En eventuell oppsigelse tre ikke i kraft før Bindingstiden er utløpt.

(2) Leieforholdet starter ved levering av MyTIER Kjøretøyet. Kunden velger mellom tilgjengelige tidsintervaller for levering (avtalt tidsrom) ved bestilling av MyTIER Kjøretøyet. Kunden plikter å være personlig tilstede og tilgjengelig på det telefonnummeret kunden har oppgitt ved bestillingen, i avtalt tidsrom. Dersom kunden ikke er tilstede i avtalt tidsrom, kan TIER kreve et leveringsgebyr på NOK 100 for ny levering. 

(3) Ved utløp av en leieperiode, fornyes leieforholdet automatisk med en tilsvarende periode. 

(4) TIER vil sende kunden en e-post 14 dager før utløp av hver leieperiode, med en påminnelse om automatisk forlengelse. E-posten vil sendes til den e-postadressen som kunden har oppgitt i sin kundebrukerkonto.   

(5) Partene kan avslutte leieforholdet ved å gi en oppsigelse senest 4 dager før utløp av leieperioden. 

(6) Bestemmelsene ovenfor, endrer ikke retten til å si på en avtale ved vesentlig mislighold. TIER kan si opp Leieavtalen med umiddelbar virkning dersom kunden:

 1. a) gjentatte ganger (minst to ganger i løpet av seks måneder) er forsinket med betalingen av et ikke ubetydelig beløp;
 2. b) ved registrering eller i løpet av avtaleforholdet har gitt uriktige opplysninger eller ikke opplyst om forhold som angår gjennomføringen av denne avtalen og dette medfører at TIER ikke med rimelighet kan forventes å fortsette avtalen;
 3. c) til tross for en advarsel bryter vesentlige deler av avtalen eller ikke har sørget for at følger av slike avtalebrudd er avhjulpet innen en passende frist TIER har fastsatt;
 4. d) har brukt MyTIER Kjøretøyet under påvirkning av alkohol eller narkotiske stoffer;
 5. e) har gitt registrerings- eller påloggingsdata til sin kundebrukerkonto til en annen person;
 6. f) har forsøkt å avlese, kopiere eller manipulere TIER-appen med informasjonstekniske metoder som ikke er tillatt eller tiltenkt av TIER.
 • 8 Retur av kjøretøyet 

(1) Når leieavtalen avsluttes, uansett grunn, er kunden forpliktet til å returnere MyTIER Kjøretøyet til TIER.TIER er ansvarlig for henting av MyTIER Kjøretøyet innenfor MyTIER forretningsområde. Kunden er ansvarlig for at MyTIER Kjøretøyet kan hentes på samme sted som kunden fikk det utlevert, eller til et annet sted hvor TIER tilbyr henting (innenfor MyTIER forretningsområde) Kunden plikter å sikre at retur av MyTIER Kjøretøyet kan gjennomføres i løpet eller senest 1. virkedag etter utløp av leieperioden. For å sikre dette må kunden bestille en hentedato (avtalt tidsrom) via MyTIER Kundeservice eller andre tilgjengelige verktøy, senest 4 dager før utløpet av leieperioden. Kunden plikter å være personlig tilstede ved avtalt tidspunkt. 

(2) Kunden har ikke lov til å endre passordet som opprinnelig ble levert med MyTIER Kjøretøyet. Dersom kunden likevel har endret passordet, er kunden ansvarlig for at passordet  er synlig og festet til MyTIER Kjøretøyet ved retur av dette.

(3) Kunden skal returnere MyTIER Kjøretøyet i den samme tilstanden, utseendemessig og teknisk, som da det ble stilt til kundens disposisjon. Tegn på normal bruk og slitasje i henhold til avtalen, er ikke et avvik fra begrepet «samme tilstand».

(4) En eventuell bekreftelse på at returen er gjennomført innebærer ikke en bekreftelse på at MyTIER Kjøretøyet er i den tilstanden avtalen forutsetter.

(5) Tier forbeholder seg retten til å kreve erstatning fra kunden opp til NOK 5 600, hvis MyTIER Kjøretøyet ikke tilbakeleveres i samme tilstand.

 

 • 9 Bruk av TIER-appen

(1) Dersom kunden ikke allerede har en brukerkonto i TIER-appen (i det følgende omtalt som ”kundebrukerkonto“), må kunden registrere seg via TIER-appen for å opprette en kundebrukerkonto. Hver kunde kan kun registrere seg én gang. 

(2) Ved registreringen må kundens personopplysninger (herunder for- og etternavn, e-postadresse, personlig mobilnummer) angis korrekt og fullstendig. 

(3) MyTIER Kjøretøyet må registreres med et individuelt identifikasjonsnummer og den tilhørende tilgangskoden, som må forbindes med kundebrukerkontoen før bruk. Dette slik at kunden kan låse og åpne kjøretøyet via TIER-appen med sin Bluetooth-tilgangsnøkkel.

 • 10 Kundebrukerkonto

(1) Kunden er ansvarlig for at personopplysningene i kundebrukerkontoen til enhver tid er korrekte. Dette gjelder spesielt kundens e-postadresse og personlige mobiltelefonnummer. 

(2) Ved behov er TIER berettiget til å kontakte kunden via personopplysningene i kundebrukerkontoen (inkludert mobilnummer). 

(3) Det er ikke tillatt å videreformidle kundespesifikk registreringsinformasjon eller påloggingsinformasjon for kundebrukerkontoen (f.eks. brukernavn, passord, PIN) til andre personer. Dette gjelder også dersom denne andre personen selv er kunde hos TIER. Kunden er forpliktet til å umiddelbart endre sitt passordet (dersom et passord er påkrevd) hvis det er rimelig grunn til å tro at en annen person har fått kjennskap til passordet. Videre er kunden forpliktet til å informere TIER om dette umiddelbart.

(4) For å bruke TIER-appen må kunden ha en mobiltelefon med internettforbindelse, og denne telefonen må oppfylle de tekniske kravene til TIER-appen. Ved hver nedlasting sjekker TIER-appen automatisk om den aktuelle mobiltelefonen oppfyller disse kravene. Kunden er selv ansvarlig for å sørge for den mobile datakommunikasjonen (internettilgang) og er også ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper for dataoverføring fra kundens mobilnettleverandør.

(5) Kunden har ikke lov til å avlese, kopiere eller manipulere TIER-appen med informasjonstekniske metoder. Dersom kunden har gjort seg skyld i brudd på vilkårene, eller dersom det er begrunnet mistanke om et slikt forsøk, vil dette omgående føre til at kunden utelukkes fra å bruke TIER-appen. TIER forbeholder seg også retten til å gjøre eventuelle krav gjeldende.

(6) Kunden må omgående informere TIER om tap eller tyveri av den mobiltelefonen som er tilkoblet kundebrukerkontoen eller om andre muligheter uvedkommende personer har til å bruke kundebrukerkontoen, da dette kan medføre en fare for misbruk av TIER-appen av ukjente personer. For å unngå misbruk vil TIER derfor sperre tilgangen til kundebrukerkontoen til saken er undersøkt. Kunden vil bli informert om slik sperring per e-post. 

 • 11 Overdragelse

TIER forbeholder seg retten til å overdra fordringer overfor kunder til andre, spesielt for inkassoformål. Kunden vil bli informert om en eventuell overdragelse i god tid. I et slikt tilfelle kan kunden kun gjennomføre betalinger til den som har overtatt kravet for å bli skyldfri, men TIER er fremdeles ansvarlig for generelle kundespørsmål, reklamasjoner osv.

 • 12 Atferd ved ulykker

(1) Kunden må melde enhver ulykke som involverer et MyTIER Kjøretøy til TIER uten unødig opphold. 

(2) Etter en ulykke, skal Kunden varsle politiet uten unødig opphold, og sørge for at ulykken registreres av politiet. Dersom politiet ikke registrer ulykken, eller dersom dette av en eller annen grunn er umulig, må Kunden informere TIER om dette uten unødig opphold, og avtale med TIER hvordan dette skal håndteres videre. Dette gjelder uavhengig av om det var Kunden eller en tredjepart som forårsaket ulykken. Kunden kan ikke forlate ulykkesstedet før:

 1. a) politiet har fullført sin registering av ulykken (eller dersom det ikke var mulig for politiet å registrere ulykken, før TIER har blitt varslet som avtalt) og; 
 2. b) alle tiltak for å sikre bevis eller begrense skadeomfang som eventuelt er avtalt mellom Kunden og TIER har blitt gjennomført.

(3) I en ulykke der et MyTIER Kjøretøy som ble ført av kunden var involvert, kan Kunden ikke påta seg noe ansvar eller gi liknende erklæring på vegne av TIER.  Dersom Kunden påtar seg ansvar til tross for dette forbudet, gjelder dette utelukkende for Kunden. Verken TIER eller TIER sitt forsikringsselskapet vil være bundet av en slik innrømmelse eller antagelse.

(4) Kunden er forpliktet til å gi sannferdig informasjon om ulykken/skaden, herunder om ulykkesstedet.

.

 • 13 forsikring

(1) TIER har ikke tegnet noen forsikringer for MyTIER Kjøretøy. Dersom kunden ønsker forsikring (for eksempel ansvarsforsikring), må kunden tegne slik forsikring selv. 

 • 14 TIERs ansvar

(1) I henhold til gjeldene rett vil TIER være ansvarlig for skader forårsaket av TIER forsettlig eller grovt uaktsomt.

(2) TIER er ved uaktsomhet ansvarlig for følgende: 

 1. a)  personskade;
 2. b) skader som oppstår ved brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse. Erstatningsansvaret vil være begrenset til slikt påregnelig tap som dette typisk forårsaker. En vesentlig kontraktsforpliktelse er definert som forpliktelser nødvendig for å gjennomføre denne avtalen etter sitt formål, og er forpliktelser Kunden normalt skal kunne stole på. 

(3) De ansvarsbegrensningene som fremgår av de foregående avsnittene gjelder tilsvarende for tredjeparter i den grad deres erstatningsansvar gjelder forhold som TIER er ansvarlig for i henhold til gjeldene rett. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom TIER svikaktig har skjult en mangel eller påtatt seg en garanti. Det samme gjelder ansvar etter produktansvarsloven.

 • 15 Kundens ansvar

(1) Kunden er ansvarlig ovenfor TIER for enhver skade som han eller hun er ansvarlig for. 

(2) Kunden er ansvarlig for alle sine bevisste brudd på trafikk- og ordensbestemmelser og andre offentligrettslige regler, som måtte oppstå i forbindelse med bruken av MyTIER Kjøretøyer og TIER-appen. Kunden vil være ansvarlig for TIER sine kostnader knyttet til dette, og skal holde TIER skadesløs fra eventuelle tredjeparts krav. 

(3) Kunden er ikke ansvarlig dersom skaden dekkes av en forsikring og regress ikke tas ut mot TIER

(4) En eventuell ansvarsbegrensning til fordel for kunden som er avtalt mellom TIER og kunden for skader på MyTIER Kjøretøy, gjelder ikke hvis kunden forsettlig har forårsaket skaden.

(5) Dersom Kunden forårsaker skade på TIER Kjøretøy ved grov uaktsomhet, kan Kundens ansvar ovenfor TIER og forsikringsselskapet settes ned eller falle bort i henhold til bestemmelser i gjeldene rett. Se blant annet forsikringsavtaleloven § 13-8 og § 13-9.

(6) TIER kan kreve rimelig dekning for utgifter som følge av bistand til politi, andre offentlige myndigheter eller andre tredjeparter i etterforskning eller oppklaring av lovbrudd og lignende forhold som forekommer i Kundens leieperiode. 

 • 16 Tyveri, tap

(1) Kunden er forpliktet til å informere TIER om tyveri eller tap umiddelbart, og senest innen 2 dager etter at kunden får kjennskap til et tyveri eller tap av MyTIER Kjøretøy, eller deler av det. 

(2) Kunden er forpliktet til å anmelde tyveri eller tap til politiet innen 2 dager etter at kunden får kjennskap til et tyveri eller tap av MyTIER Kjøretøy, eller deler av det.

 

(3) Kunden skal gjøre sitt beste for å hjelpe TIER, innenfor det som med rimelighet kan forventes, herunder med å etterforske og gjennomføre krav som følger av tyveriet eller tapet. 

(4) I tilfelle tyveri eller tap av MyTIER Kjøretøy skal kunden betale en egenandel til TIER på NOK 1 000. Dersom Kunden ikke anmelder tyveriet eller tapet til politiet, økes egenandelen kunden skal betale TIER til NOK 4 000. TIER forbeholder seg retten til å gjøre ytterligere krav gjeldende. 

 

 • 17 Angrerett for leieavtaler

Som forbruker har kunden angrerett i henhold til følgende bestemmelser:

HVORDAN UTØVE ANGRERETTEN

ANGRERETT

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi en grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen ble inngått.

For å utøve angreretten må du informere oss (TIER Mobility Norway AS, Postboks 354 Sentrum, 0101 Oslo, Tel: +4723506613, e-mail: mytier-support@tier.app) ved å gi en melding (brev eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten. Vedlagte skjema kan benyttes dersom du ønsker, men det er ikke obligatorisk.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

KONSEKVENSER VED BRUK AV ANGRERETTEN

Dersom du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi tilbakebetale alle mottatte betalinger, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt enn annen leveringsmåte enn den billigste standard leveringsmåten som tilbys av oss), uten unødig opphold, og senest 14 dager etter mottak av din melding med beslutning om å benytte angreretten. Tilbakebetalingen skal skje ved bruk av samme betalingsmiddel som du benyttet ved den originale transaksjonen, dersom annet ikke er uttrykkelig avtalt med deg; du skal ikke betale noen gebyrer som følge av tilbakebetalingen.

Dersom du har bedt om at tjenesten skal starte i løpet av angrerettsperioden, skal du betale TIER et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunktet forbrukeren gir melding om bruk av angreretten.

SLUTT PÅ INFORMASJON OM ANGRERETT

(Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, kan du benytte dette skjemaet).

MAL FOR ANGRERETTSKJEMA

Til
TIER Mobility Norway AS,

Postboks 354 Sentrum,

0101 Oslo

Tlf. +4723506613

E-post: mytier-support@tier.app Angrerett

Jeg/vi (*) underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra vår avtale om kjøp av følgende vare

(*) / levering av følgende tjeneste

____________________________________________________

Ordre nummer:

____________________________________________________

Bestilt den (*)/mottatt den (*):

____________________________________________________

Forbrukerens/forbrukernes navn:

____________________________________________________

Forbrukerens/forbrukernes adresse:

____________________________________________________

 

____________________________________________________

Forbrukerens/forbrukernes signatur:

(kun ved melding i papirform)

Dato:

____________________________________________________

(*) Stryk det som ikke passer.

 • 18 UtVIDET ANGRERETT

Første gang en kunde inngår en avtale om leie av et MyTIER Kjøretøy, har kunden rett til å avslutte leieforholdet ved å gi TIER skriftlig beskjed om dette innen 15 dager.  Ved en slik avslutning av leieforholdet vil TIER refundere kunden betalt leie innen 30 dager. Eventuelle gebyr kunden er pålagt på grunn av brudd på denne avtalen eller økte leveringskostnader grunnet kundens valg av en dyrere leveringsmåte enn standard levering, vil ikke refunderes. 

 • 19 Personvern

TIER samler inn og behandler de personopplysningene om kunden som er nødvendige for å gjennomføre avtalen. Ved behandling av kundens personopplysninger overholder TIER gjeldene rett, særlig EUs personvernforordning (GDPR) og Personopplysningsloven.

Du finner mer detaljert informasjon om omfanget av innhentingen, oppbevaringen og behandlingen av kunders personopplysninger i personvernerklæringen på TIERs nettsider. 

 • 20 Avsluttende bestemmelser

(1) For kontrakten mellom Kunden og TIER gjelder norsk rett.

(2) Er kunden en næringsdrivende, eller en juridisk person uten spesielt verneting i Norge, så skal Oslo være det alminnelige verneting i første instans for konflikter vedrørende denne avtale og/eller bruk av leieavtalen. Dette gjelder ikke for forbrukere.

(3) Kunden kan kun overføre krav eller andre rettigheter i henhold til ovennevnte til tredjeparter etter skriftlig samtykke fra TIER

 • 21 Kundeservice/klager

(1) Kunden kan benytte følgende kontaktinformasjon ved spørsmål, kommentarer, klager eller andre uttalelser:

TIER Mobility Norway AS

Postboks 354 Sentrum

0101 Oslo

Tlf.: +47 23506574

E-post: mytier-support@tier.app

(2) Hvis du har en klage på Tjenesten, bør du først kontakte TIER om dette. I Norge har du også mulighet til å klage på Tjenesten ved å kontakte Forbrukerrådet på www.forbrukerradet.no, eller andre klageorgan som er innmeldt i henhold til lov om klageorganer for forbrukersaker.

Europakommisjonen har en plattform for tvisteløsninger utenom rettsapparatet, og den finner du på www.ec.europa.eu/consumers/odr . TIER er ikke forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosessen og avstår fra frivillig deltakelse.

(3) TIER har ikke forpliktet seg til å følge noen bestemte etiske retningslinjer.

Sted: